Títol / Título / Titre :

Els homes i els dies

Direcció / Dirección / Réalisation :

Arnau Vilaró

Bio filmografia / Biofilmografía/ Biofilmographie :

Doctor en Comunicació per UPF, Arnau Vilaró és professor de cinema i ha fet la seva recerca entre París i Mèxic. És autor del llibre La carícia del cine. Ha format part de l’equip de direcció d’Estiu 1993 i ha coescrit el guió d’Alcarràs, de Carla Simón, Os d’Or a Berlin en 2022. Vilaró ha dirigit també el curtmetratge L’Amic de Kenneth Halliwell.

///

Doctor en Comunicación por la UPF, Arnau Vilaró es profesor de cine y ha desarrollado su investigación entre París y México. Es autor del libro La caricia del cine. Formó parte del equipo de dirección de Verano 1993 y co-escribió Alcarràs, de Carla Simón ganadora del Oso de Oro en Berlín en 2022. Ha realizado el cortometraje L’Amic de Kenneth Halliwell.

///

Doctorat en Communication à l’Université Pompeu Fabra, Arnau est professeur de cinéma et a réalisé son travail de recherche entre Paris et le Mexique. Il est auteur du livre « La caresse du cinéma ». Arnau a fait partie de l’équipe de direction d’Été 93 et a co-écrit Alcarràs de Carla Simón, Ours d’Or à Berlin 2022. Il a réalisé le court-métrage L’Amic de Kenneth Halliwell

 
Fitxa tècnica provisional / Ficha técnica provisional / Fiche technique provisionnelle :

Director i guionista / Director y guionista / Réalisateur et scénariste : Arnau Vilaró

Productor / Producteur :
Lluís Miñarro

Durada / Duración / Durée : 100 min

Gènere / Género / Genre : drama, biopic / drame, biopic

Pressupost / Presupuesto / Budget : 959 000 €

Etapa de desenvolupament / Etapa de desarrollo / État de développement :
Escriptura guió / Escritura guion / Écriture scénario

Data inici producció / Fecha de inicio de producción / Date de début de production :
2024

Data aproximada d’estrena / Fecha estimada de estreno / Date approximative de sortie: 2026

Productor / Producteur :

Lluís Miñarro

Logline :

Després d’una ruptura, David torna a la Barcelona del 92 i busca el seu vertader jo escrivint un diari. 

///

Tras una ruptura, David regresa a la Barcelona del 92 y busca su verdadero yo escribiendo su diario.

///

Après une rupture, David revient à la Barcelone de 1992 et se lance dans la recherche de soi-même en écrivant un journal intime.

Estat actual del projecte / Estado actual del proyecto / État actuel du projet :

Els homes i els dies està en fase de desenvolupament. En 2021 ha passat per laboratoris i residències de guió (Residència de Cine Faberllull, IV Mallorca Talents, RAW-Arché) i ha obtingut una beca de Creació Literària de la Generalitat de Catalunya. Compta amb una tercera versió de guió i té previst iniciar el càsting a finals d’any. 

///

Els homes i els dies está en fase de desarrollo. Durante 2021 formó parte de los laboratorios y residencias de guion (Iª Residencia de Cine Faberllull, IV Mallorca Talents, RAW-Arché) y obtuvo una Beca de Creación Literaria de la Generalitat de Catalunya. Cuenta con una tercera versión de guion y pretende iniciar casting a finales de año.

///

Els homes i els dies est en développement. En 2021 a participé à des laboratoires et des résidences d’écriture (Résidence de Cinéma Faberllull, IV Mallorca Talents, RAW-Arché) et a obtenu une bourse de Création Littéraire de la Generalitat de Catalunya. Actuellement nous sommes à la troisième version du scénario et nous prévoyons de commencer le casting à la fin de l’année. 

Foto del proyecto Els homes i els dies de Arnau Vilaró
Foto del proyecto Els homes i els dies de Arnau Vilaró
Pel·lícules anteriors i festivals / Películas anteriores y festivales / Films précédents et festivals :

L’Amic de Kenneth Halliwell
Curt-metratge com a director i guionista / Cortometraje como director y guionista / réalisateur et scénariste du court-métrage.

Alcarràs de Carla Simón
Llargmetratge com a guionista / Largometraje como guionista / scénariste du long-métrage.
Festival de Berlín 2022, Festival de Málaga, Festival D’A.